CHUÔNG ngân thanh tịnh, MÕ tan ưu phiền

 

Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!     

Để tụng kinh được chí thành, trang nghiêm, tam nghiệp được thanh tịnh thì tiếng chuông ngân lên và tiếng mõ được khởi, lòng người như lắng đọng, thanh thản, phiền não như tiêu tan và trí tuệ như tăng trưởng.

 

 

      Ở trong chùa, Chuông luôn đặt bên trái của tượng Phật, tức là bên phải của người thỉnh chuông (là Duy Na) và Mõ đặt bên phải của tượng Phật, tức là bên trái của người gõ mõ (là Duyệt Chúng) và thật ý nghĩa với bài kệ tụng kinh khi thỉnh chuông gõ mõ:

 

Văn chung thỉnh phiền não khinh,

Trí huệ trưởng, Bồ Đề sanh

Ly địa ngục xuất hỏa khanh

Nguyện thành địa ngục chúng sanh

Án Dà Ra Đế Da Ta Bà Ha (3 lần)

 

     Với nghĩa là: Nguyện cho tiếng Chuông này vang khắp nơi, nơi địa ngục u ám cũng được nghe, nơi trần thế được thanh tịnh chứng quả, hết thảy chúng sinh đều thành bậc chánh giác, và nghe tiếng chuông phiền não nhẹ đi, trí tuệ tăng trưởng thêm, sanh tâm Bồ Đề, rời khỏi địa ngục, không bị lửa địa ngục thiêu đốt, nguyện thành Phật độ hết chúng sinh.

 

 

       Nếu quý vị tụng kinh ở nhà thì không nhất thiết phải thỉnh chuông gõ mõ nhé, cứ đọc chậm, đọc đều, nhất tâm và ghi nhớ những lời Phật dạy đã là rất tốt rồi. Còn nếu thỉnh được chuông mõ thì quá tuyệt với bởi mõ để giữ cho người tụng được trường canh, nhịp phách hài hòa với nhau, chuông để được thanh tịnh, nhẹ nhàng.

 

Kính chúc Quý vị thân tâm an lạc, trí tuệ thông suốt!

 

♦♦♦ ĐỒ THỜ MINH HUỆ - Tâm Duyên Hoan Hỷ ♦♦♦

 

(Ảnh sưu tầm nguồn internet)

 

 

Tag: Chuông mõ chuông chùa

Hệ thống phân phối

Chat Zalo

X